Offertissima

Opći uvjeti korištenja Offertissima Club aplikacije za sudjelovanje u Offertissima Club programu

1. OPĆE ODREDBE

1.1 Ovim općim uvjetima korištenja Offertissima Club za sudjelovanje u  Offertissima Club programu (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima  Offertissima d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 33, 10431 S. Nedjelja, OIB: 00643859701  (dalje u tekstu: OFFERTISSIMA) dozvoljava i omogućava korištenje Offertissima Club aplikacije i u njoj izdane virtualne Offertissima Club kartice ( čiji pojam obuhvaća  osnovne virtualne Offertissima Club kartice i dodatne virtualne Offertissima Club kartice), za sudjelovanje u Offertissima Club programu.

1.2 Offertissima Club aplikacija je primjenjiv računalni program koji je dizajniran za kupce proizvoda na OFFERTISSIMA prodajnim mjestima koji imaju mobilne telefone podobne za njegovu instalaciju, na način da im omogućava izdavanje virtualne Offertissima Club kartice koja se može koristiti isključivo za sudjelovanje u OFFERTISSIMA loyalty programu kojeg, pod nazivom Offertissima Club program, OFFERTISSIMA organizira za kupce svojih proizvoda na OFFERTISSIMA prodajnim mjestima.

1.3 Izdavatelj virtualne Offertissima Club kartice je OFFERTISSIMA te Offertissima Club kartice ostaju u vlasništvu OFFERTISSIME koja zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, onemogućiti korištenje Offertissima Club aplikacije i virtualnih Offertissima Club kartica, povući ih iz opticaja ili zamijeniti drugom Offertissima Club aplikacijom i Offertissima Club karticama.

1.4 OFFERTISSIMA zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti Offertissima Club aplikaciju i sve virtualne Offertissima Club kartice koje su njome izdane, kao i ukinuti Offertissima Club program ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje Offertissima Club program pruža sudionicima u Offertissima Club programu.

1.5 Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u Offertissima Club programu i/ili korištenje Offertissima Club aplikacije i/ili virtualne Offertissima Club kartice izdane u OFFERTISSIMA aplikaciji, dostavljaju se OFFERTISSIMI na e-mail adresu: korisnicka.sluzba@offertissima.hr.

1.6 OFFERTISSIMA će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u Offertissima Club programu i i/ili korištenje Offertissima Club i/ili virtualne Offertissima Club kartice izdane u Offertissima aplikaciji odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana primitka.

1.7 Sva komunikacija prema i od strane OFFERTISSIME odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno o izboru jezika za korištenje Offertissima Club aplikacije.

2. IZDAVANJE VIRTUALNE OFFERTISSIMA CLUB KARTICE U OFFERTISSIMA APLIKACIJI

2.1 Offertissima Club aplikacija namijenjena je instalaciji na mobilnim telefonima koji podržavaju njezinu instalaciju te je dostupna bez naknade na AppStore i GooglePlay servisima.

2.2 Svaka osoba može instalirati Offertissima Club aplikaciju, dok zahtjev za izdavanje virtualne Offertissima Club kartice u Offertissima Club aplikaciji može podnijeti samo punoljetna fizička osoba s boravištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Podnositelj).

2.3 Zahtjev za izdavanje osnovne virtualne Offertissima Club kartice u Offertissima Club aplikaciji (dalje u tekstu: Virtualna Pristupnica) dostupan je u Offertissima Club aplikaciji. Svakoj Virtualnoj Pristupnici pridružena je po jedna virtualna Offertissima Club kartica jedinstvenog broja koji je povezan s predmetnom Virtualnom Pristupnicom.

2.4 Svaki Podnositelj dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Virtualne Pristupnice te OFFERTISSIMA ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.

2.5 Prije slanja ispunjene Virtualne Pristupnice OFFERTISSIMI, Podnositelj mora proučiti ove Opće uvjete i s njima se suglasiti. Ukoliko Podnositelj nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu biti izdana virtualna Offertissima Club kartica u Offertissima Club aplikaciji.

2.6 Ukoliko je Podnositelj suglasan s ovim Općim uvjetima te je ispunio sve ostale obvezne podatke na Virtualnoj Pristupnici, Podnositelj klikom na za to predviđeno polje, zahtijeva dostavu aktivacijskog koda kojeg također mora unijeti u Virtualnu Pristupnicu. Podnošenjem zahtjeva za dostavu aktivacijskog koda, Podnositelj dostavlja podatke iz Virtualne Pristupnice OFFERTISSIMI, a OFFERTISSIMA mu na e-mail adresu navedenu u Virtualnoj Pristupnici dostavlja aktivacijski kod, kao posljednji podatak koji se unosi u Virtualnu Pristupnicu. Unošenjem aktivacijskog koda i klikom na polje “Aktiviraj karticu“, Podnositelj još jednom potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima.

2.7 Po zaprimanju Virtualne Pristupnice iz prethodnog stavka ovog članka, Podnositelju se, putem Offertissima Club aplikacije, izdaje virtualna Offertissima Club kartica koja je pridružena podnesenoj Virtualnoj Pristupnici i povezana s korisničkim računom u informatičkom sustavu OFFERTISSIME (dalje u tekstu: Korisnički račun) i koju Podnositelji mogu odmah započeti koristiti.

2.8 Pored prikaza osnovne virtualne Offertissima Club kartice u Offertissima Club aplikaciji instaliranoj na mobilnom telefonu Podnositelja, Podnositelj će o izdavanju virtualne Offertissima Club kartice biti obaviješten i e-mail porukom na e-mail adresu navedenu u Virtualnoj Pristupnici, u kojoj poruci će biti naveden i jedinstveni korisnički broj Podnositelja (dalje u tekstu: PIN).

2.9 Podnositelj je dužan čuvati PIN i onemogućiti njegovo saznavanje bilo kojoj neovlaštenoj trećoj osobi, obzirom da PIN omogućava pristup Korisničkom računu putem Offertissima Club aplikacije i mrežnih stranica OFFERTISSIME www.offertissima.hr.

2.10 Od izdavanja virtualne Offertissima Club kartice u Offertissima Club aplikaciji, svaka kupovina na prodajnim mjestima OFFERTISSIME pri kojoj je ta virtualna Offertissima Club kartica predočena zaposleniku OFFERTISSIME radi sudjelovanja u Offertissima Club programu bit će povezana s Korisničkim računom.

3. IZDAVANJE DODATNE VIRTUALNE OFFERTISSIMA CLUB KARTICE

3.1 Ukoliko Podnositelj (korisnik osnovne Offertissima Club kartice) želi da OFFERTISSIMA izda dodatne Offertissima Club kartice može u Offertissima Club aplikaciji zatražiti njihovo izdavanje.

3.2 U svrhu izdavanja dodatne OFFERTISSIMA kartice, Podnositelj ispunjava zahtjev za njezino izdavanje (dalje u tekstu: Dodatna kartica) koju putem Offertissima Club aplikacije dostavlja OFFERTISSIMI.

3.3 Podnositelj je dužan istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Dodatne Virtualne Pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Dodatne Virtualne Pristupnice te njezinom dostavom putem Offertissima Club aplikacije potvrđuje da ima suglasnost fizičke osobe čiji se osobni podaci navode na Virtualnoj Dodatnoj Pristupnici, za prosljeđivanje tih osobnih podataka OFFERTISSIMI i njihovu obradu od strane OFFERTISSIME. OFFERTISSIMA ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti podataka iz Dodatne Virtualne Pristupnice, kao niti za postojanje suglasnosti u pogledu obrade osobnih podataka.

3.4 Nakon što OFFERTISSIMA zaprimi Dodatnu Virtualnu Pristupnicu, na e-mail korisnika osnovne virtualne Offertissima Club kartice dostavit će PIN za dodatnu virtualnu Offertissima Club karticu, kao i njezin broj.

3.5 Podnositelj je odgovoran za priopćavanje broja i PIN-a dodatne Offertissima Club kartice isključivo fizičkoj osobi koja je u Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici navedena kao korisnik dodatne virtualne Offertissima Club kartice (dalje u tekstu: Dodatni korisnik).

3.6 Kako bi mogao koristiti dodatnu virtualnu Offertissima Club karticu, Dodatni korisnik mora instalirati Offertissima Club aplikaciju na svoj mobilni telefon i u njoj, u predviđenom polju “Upišite aktivnu karticu“, ispuniti podatke iz čl. 3.5 ovih Općih uvjeta, koje putem Offertissima Club aplikacije dostavlja OFFERTISSIMI te se suglasiti s ovim Općim uvjetima i prihvatiti ih.

3.7 Po primitku podataka iz čl. 3.6 ovih Općih uvjeta, OFFERTISSIMA će putem Offertissima Club aplikacije Dodatnom korisniku omogućiti korištenje dodatne virtualne Offertissima Club kartice.

3.8 Svaka dodatna virtualna Offertissima Club kartica povezana je s Korisničkim računom pridruženom osnovnoj virtualnoj Offertissima Club kartici te će svaka kupovina na prodajnim mjestima OFFERTISSIME pri kojoj je ta dodatna virtualna Offertissima Club kartica predočena zaposleniku OFFERTISSIME radi sudjelovanja u Offertissima Club programu, biti povezana s Korisničkim računom, na način da će se na njemu evidentirati uštede koje su ostvarene prilikom te kupnje.

3.9 Osnovna virtualna Offertissima Club kartica i sve dodatne virtualne Offertissima Club kartice povezane s istim Korisničkim računom sudjeluju u sakupljanju ušteda koje se evidentiraju na Korisničkom računu kao pogodnosti kupovine određenih artikala po povoljnijoj cijeni. Kao takvi se mogu koristiti za umanjenje računa izdanog na prodajnim mjestima OFFERTISSIME uz predočenje bilo osnovne virtualne Offertissima Club kartice, bilo dodatnih virtualnih Offertissima Club kartica povezanih s Korisničkim računom. 

4. OBVEZE PODNOSITELJA VIRTUALNE OFFERTISSIMA CLUB KARTICE

4.1 Osnovna virtualna Offertissima Club kartica nije prenosiva i smije ju koristiti samo osoba koja je na Virtualnoj Pristupnici označena kao korisnik virtualne Offertissima Club kartice

4.2 Osoba iz čl. 4.1 ovih Općih uvjeta dužna je virtualnu Offertissima Club karticu koja joj je izdana čuvati i onemogućiti njezino korištenje neovlaštenoj osobi te je dužna bez odgode prijaviti gubitak kao i otuđenje mobilnog telefona na kojem je instalirana Offertissima Club aplikacija s izdanom virtualnom Offertissima Club karticom, tijekom radnog dana od 8:00 do 16:00 sati na telefon 01/3370 370 ili na e-mail adresu korisnicka.sluzba@offertissima.hr.

4.3 U slučaju prijave zlouporabe ili gubitka mobilnog telefona, OFFERTISSIMA će blokirati taj korisnički račun i na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Virtualnoj Pristupnici dostaviti broj i PIN nove virtualne Offertissima Club kartice, novog korisničkog računa, nakon čega će taj korisnički račun biti blokiran u informatičkom sustavu OFFERTISSIME.

5. OTKAZ VIRTUALNE OFFERTISSIMA CLUB KARTICE

5.1 Podnositelj može otkazati korištenje osnovne virtualne Offertissima Club kartice pritiskom na za to predviđeno polje u Offertissima Club aplikaciji, čime nastupaju pravne posljedice otkaza u odnosu na osnovnu virtualnu Offertissima Club karticu, koju će OFFERTISSIMA ugasiti na dan otkaza.

5.2 Dodatni korisnik može otkazati korištenje dodatne virtualne Offertissima Club kartice pritiskom na za to predviđeno polje u Offertissima Club aplikaciji, čime nastupaju pravne posljedice otkaza. Otkaz bilo koje dodatne virtualne Offertissima Club kartice bez utjecaja je na Korisnički račun i ostale virtualne Offertissima Club kartice s njime povezane, a pravne posljedice otkaza se ogledaju u nemogućnosti otkazane dodatne Offertissima Club kartice da sakuplja uštede s Korisničkog računa s kojim je bila povezana do otkaza.

5.3 U slučaju sumnje da virtualna Offertissima Club kartica koristi protivno ovim Općim uvjetima, Offertissima može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave onemogućiti njezino korištenje, o čemu će dostaviti obavijest na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Virtualnoj Pristupnici, te može otkazati predmetnu virtualnu Offertissima Club karticu.

5.4 OFFERTISSIMA automatski otkazuje svaku osnovnu virtualnu Offertissima Club karticu i dodatnu virtualnu Offertissima Club karticu povezanu s Korisničkim računom na kojem u informatičkom sustavu OFFERTISSIME nije evidentirana niti jedna transakcija šest mjeseci uzastopce. Pravne posljedice otkaza nastupaju prvog dana koji slijedi protek roka od šest mjeseci nekorištenja kartice, kada se gasi i Korisnički račun s kojim su predmetne virtualne Offertissima Club kartice bile povezane.

5.5 Ukoliko Offertissima zaprimi opoziv suglasnosti na korištenje osobnih podataka koji su na Virtualnoj Pristupnici ili Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici označeni kao obvezni jer su nužni Offertissimi za izdavanje virtualne Offertissima Club kartice, identifikaciju i komunikaciju s osobama kojima se izdaje virtualna Offertissima Club kartica i koji ostvaruju pravo sudjelovanja u Offertissima Club programu, kao i za ostvarivanje njihovih prava i obveza koje iz toga proizlaze, takav opoziv suglasnosti će se smatrati otkazom virtualne Offertissima Club kartice izdane osobi koja je opozvala suglasnost na korištenje osobnih podataka. Pravne posljedice otkaza nastupaju danom primitka pisane izjave opozivu suglasnosti za obradu osobnih podataka.

5.6. Ukoliko Offertissima odluči iskoristiti svoje pravo iz čl. 1.3 ili 1.4 ovih Općih uvjeta može izjavom, putem Offertissima Club aplikacije ili e-mail porukom dostavljenom na e-mail adresu Podnositelja navedenu u Virtualnoj pristupnici, izjaviti otkaz svih virtualnih Offertissima Club kartica.

6. OSOBNI PODACI

6.1 Virtualna Pristupnica i Dodatna Virtualna Pristupnica sadrže obvezne podatke, označene zvjezdicom, bez kojih izdavanje virtualne Offertissima Club kartice i sudjelovanje u Offertissima Club programu nije moguće, obzirom da su nužni Offertissimi za identifikaciju i komunikaciju s osobama kojima se izdaje virtualna Offertissima Club kartica i koji ostvaruju pravo sudjelovanja u Offertissima Club programu, kao i za ostvarivanje njihovih prava i obveza koje iz toga proizlaze.

6.2 Pored obveznih podataka navedenih na Virtualnoj Pristupnici i Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici, Podnositelj i Dodatni korisnik mogu dobrovoljno dostaviti Offertissimi podatke koji nisu označeni zvjezdicom, a koji omogućavaju Offertissimi da pogodnosti Offertissima Club programa prilagodi specifičnim potrebama Podnositelja i Dodatnih korisnika.

6.3 Podnošenjem Virtualne Pristupnice u Offertissima Club aplikaciji, Podnositelj daje izričitu suglasnost Offertissimi da može njegove osobne podatke navedene na Virtualnoj Pristupnici obrađivati u svrhu izdavanja virtualne Offertissima Club kartice i sudjelovanja u Offertissima Club programu.

6.4 Dostavljanjem podataka Offertissimi sukladno čl. 3.6 ovih Općih uvjeta, Dodatni korisnik potvrđuje da je suglasan s ovim Općim uvjetima i da ih prihvaća, kao i da je suglasan s dostavom njegovih osobnih podataka Offertissimi od strane Podnositelja putem Dodatne Virtualne Pristupnice, kao i s daljnjom obradom tih osobnih podataka od strane Offertissime.

6.5 Podnositelj može na Virtualnoj Pristupnici izabrati daje li suglasnost Offertissimi da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe, odnosno u svrhe dostave promotivnih i informativnih materijala Offertissimi i njegovih poslovnih partnera, do pisanog opoziva te suglasnosti koja se dostavlja na adresu sjedišta Offertissima ili na e-mail korisnicka.sluzba@offertissima.hr.

6.6 Dodatni korisnik može, prilikom dostave podataka iz čl. 3.6 ovih Općih uvjeta izabrati daje li suglasnost Offertissimi da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe, odnosno u svrhe dostave promotivnih i informativnih materijala Offertissime i njegovih poslovnih partnera, do pisanog opoziva te suglasnosti koja se dostavlja na na e-mail korisnicka.sluzba@offertissima.hr

6.7 Offertissima će osobne podatke koristiti isključivo u svrhe u koje su prikupljeni te će ih brisati u roku od godine dana od dana nastupanja pravnih posljedica otkaza virtualne Offertissima Club kartice.

6.8 Podnositelj je dužan bez odgode obavijestiti Offertissimu o promjeni svakog osobnog podatka koji je kao obvezan podatak naveden na Virtualnoj Pristupnici i/ili Dodatnoj Virtualnoj Pristupnici, sukladno čl. 1.4 ovih Općih uvjeta. Offertissima ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja Podnositelju i/ili Dodatnom korisniku nastane zbog neispunjenja ove obveze.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

7.1 Za izdavanje virtualne Offertissima Club kartice kao i za sudjelovanje u Offertissima Club programu ne plaća se nikakva naknada.

7.2 Offertissima zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na Offertissima prodajnim mjestima kao i na svojim mrežnim stranicama, a može je dostaviti i putem Offertissima Club aplikacije.

7.3 Prvim korištenjem virtualne Offertissima Club kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta, Podnositelj i Dodatni korisnici pristaju na tako izmijenjene Opće uvjete, odnosno nove opće uvjete.